Shëndeti dhe Kontrollet shëndetësore

Shëndeti dhe Kontrollet Shëndetësore

Udhëzimet e mëposhtëme janë bazuar në Udhëzuesin për Kujdesin Shëndetësor të Individëve me Sindromën Down, nga Shoqata Europiane e Sindromës Down (EDSA- European Down Syndrome Association).

 

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR TË FËMIJËVE TË PORSALINDUR (0-1 MUAJSH)

- Diagnostikimi klinik dhe komunikimi tek prindërit (2)

- Analiza citogjenetike

- Kontroll klinik dhe neurologjik

- Shqyrtimi i keqformimeve të lindura (ekokardiografi, ekografi e barkut etj.) (3)

- Ekzaminim oftalmologjik (4)

- Kontroll i dëgjimit

- Analiza gjaku për policiteminë, reagimet leucemike, leuceminë etj(5)

- Kontroll rutinë të të porsalindurit

- Inkurajim për ushqyerjen me qumësht gjiri

- Mbështetje psikologjike për prindëri

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË VITIN E PARË ( MUAJI 1-MUAJI 12).

Kontroll klinik dhe neurologjik në mënyrë periodike çdo 2 muaj
Vlerësim i ushqimeve të duhura dhe rritjes normale të femijes me SD (6). çdo 2 muaj
Ekokardiografi (nëse nuk është bërë pas lindjes).  
Ekografi për të parë problemet me dëgjimin dhe shikimin në muajin e 6 dhe 12
Analiza gjaku për tiroiden, aneminë, çrregullimet qelizore dhe imunologjike (7). 12 muajsh
Vaksinim sipas rregullave të shtetit  
Konsultim me shoqatat e prindërve dhe grupimet që mbështesin personat me SD.  
Të merren në konsiderate qendrat e riaftësimit.  
Mbështetje e vazhdueshme psikologjike nga familja.  

 

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NGA 1-6 VJEÇ

Kontroll klinik dhe neurologjik. 2 herë në vit
Kontroll periodik i dietës dhe parandalim i obezitetit.(8)  
Kontroll periodik i zhvillimit të trupit.  
Kontroll të gjendjes së dhëmbëve (9) një herë në vit
Kontroll ortopedik (RX për paqëndrueshmëri atlanto-axiale/ subluksacion ) një herë në vit
Vizitë për të testuar dëgjimin dhe shikimin (në moshën 3 dhe 6 vjeçare)  
Analiza gjaku për tiroidet, aneminë, sëmundjet çeliake, çrregullime të imunitetit etj. një herë në vit
Kontroll për bajame dhe adenoide hipertrofike (të zmadhuara, rrugëve të frymëmarrjes, apnoeas së gjumit, otitit-it etj. një herë në vit
Vaksinim sipas rregullave të shtetit  
Vaksinim të posacëm (për të parandaluar gripin, pneumokokun etj ) nëse është nevoja
Programe riaftësuese (të vazhdueshme)  
Mbështetje logopedike  
Përfshirje në jetën sociale (nën kujdesin e nënës)  

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËR FËMIJË NGA 7-12 VJEÇ.

Kontroll klinik dhe neuropsikiatrik një herë në vit
Kontroll i dhëmbëve një herë në vit
Kujdes i veçantë i dietës ushqimore dhe parandalimit  të obezitetit  
Kontroll i rritjes trupore një herë në vit
Kontroll oftalmologjik një herë në vit
Kontroll i dëgjimit një herë ne vit
Kontroll ortopedik një herë në vit
Kontroll ORL për bajamet e zmadhuara (hipertrofike), problemet mekanike në frymëmarrje, apnean e gjumit, otitin median(infeksion i veshit të mesëm)etj. një herë në vit
Analiza gjaku për tiroiden, sëmundjet çeliake,leuceminë,cregullimet autoimunitare, deficencat imunitare etj. një herë në vit
Kontroll i zhvillimit seksual dhe konsultim me prindërit  
Mbështetje psikologjike e familjes  
Angazhim në shkollë dhe aktivitete çlodhëse.  

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NGA ADOLESHENCA NË PJEKURINË E HERSHME

Kontroll klinik një herë në vit
Kontroll neurologjik dhe psikiatrik (depresioni dhe autizmi) një herë në vit
Kontroll i rregullt i dietës ushqimore  
Parandalim dhe trajtim i obezitetit  
Kontroll oftalmologjik një herë në vit
Kontroll i dëgjimit një herë në vit
Kontroll i gjendjes së dhëmbëve një herë në vit
Kontroll ortopedik një herë në vit
Analiza gjaku për tiroiden, sëmundjet çeliake, leuçeminë, çrregullimet autoimunitare, deficencat imunitare etj. një herë në vit
Kontroll i zhvillimit seksual,analiza gjinekologjike  
Përdorimi i kontraceptivëve (për femrat me jetë aktive seksuale)  
Të vëzhgohet progresi në shkollë  
Të nxiten aktivitetet çlodhese  
Të angazhohen në aktivitete sportive  

UDHËZIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NGA MOSHA MADHORE DERI NË ATË TË THYER.

Kontroll klinik Kontrollet duhen kryer në mënyrë perdiodike sipas nevojave të individit
Kontroll i dietës ushqimore
Parandalimi dhe trajtimi i obezitetit
Kontroll kardiologjik (ekokardiogarfi për regurgitim të aortës dhe prolaps i valvulës mitrale) (12)
Vlerësim neurologjik dhe psikiatrik (depression në moshë të herëshme, Alzheimer, Autizem) (13)
Kontroll ortopedik
Kontroll gjinekologjik
Kontroll dentar
Kontroll oftalmologjik.
Kontroll i degjimit.
Analiza gjaku për tiroide,anemi,sëmundje celiake,crregullime autoimunitare etj.
Kontroll klinik për sëmundjet onkologjike
Vaksinim specifik sipas moshës ose nëse ka rrezik (gripi,pneumokoku etj)
Programe që nxisin ruajtjen e aftesive të fituara.
Angazhim në aktivitete fizike.
Inkurajim për aktivitetet rekreative
Mbështetje psikologjike individuale
Të vlerësohet nevoja për jetën në komunitet, në shtëpi pritëse, ose nën administrimin e institucioneve të posaçme.