Lëviz me mua drejt autonomisë sime!

Lëviz me mua drejt autonomisë sime!

Lëviz me mua drejt autonomisë sime!

Kohezgjatja: Janar 2018- Maj 2019

 

Zona e projektit: Tirane

 

Aktivitetet kryesore: 

1- Perkthim dhe pershtatje ne gjuhen shqipe i 6 (gjashte) librave per autonomine sociale tek individet me sindromen Down

2- Ngritja e kapaciteteve te stafit supervizues/ drejtues te kurseve te autonomise sociale jashte vendit 

3- Pergatitja e moduleve te trajnimit per operatore, prinder dhe vete individet me sindromen Down

4- Trajnimi i stafit te dedikuar te operatoreve dhe vullnetareve 

5- Trajnime dhe takime informuese me prinder 

6- Prodhim i nje liberthi/ manuali ne ndihme te prinderve

7- Realizimi i kurseve teorike te autonomise sociale

8- Realizimi i kurseve praktike te autonomi sociale

Donator: Caritas Albania nepermjet subgranteve te projektit "Societies" mbeshtetur nga Bashkimi Europian.